Artists in the exhibition

Chen Haiyan 陈海燕
Chen Jialing 陈家泠
Cheng Shifa 程十发
Wenda Gu 谷文达 (Gu Wenda)
Kong Baiji 孔柏基
Liu Haisu 刘海粟
Pan Xinglei 潘星磊
Qiu Deshu 仇德树
Song Wenzhi 宋文治
Su Xinping 苏新平
Sun Jingbo 孙景波
Tang Muli 汤沐黎
Tang Yun 唐云
Wu Shanzhuan 吴山专
Wu Yi 吴毅
Xing Danwen 邢丹文
Xu Bing 徐冰
Xu Tan 徐坦
Xu Wenhua 徐文华
Ya Ming 亚明
Yang Gang 杨刚
Yang Yanping 杨燕屏
Ye Qianyu 叶浅予
Yuan Yunsheng 袁运生
Zhang Hongtu 张宏图
Zhu Xiuli 朱脩立

photographs by Petegorsky/Gipe

  SCMA HOME | EXHIBITIONS | PROGRAMS