Davis Studio Smithie pieces

A small Hudson Valley studio has created some "Smithie" pieces for us using porcelain.


"Smithie" dish
"Smithie" dish

Price $18.00

Member Price: $16.20


"Smithie" Tumbler
"Smithie" Tumbler

Price $23.00

Member Price: $20.70


Smithie Porcelain Mug
Smithie Porcelain Mug

Price $39.00

Member Price: $35.10